DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3931/QĐ-UBND

 ngày  29  tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

 

STT

Tên Thủ tục hành chính

Trang

XII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 1.  

Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

201

 1.  

Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở

205

 1.  

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

208

 1.  

Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

216

 1.  

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

219

 1.  

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

222

 1.  

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

227

 1.  

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

229

 1.  

Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

231

 1.  

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

234

 1.  

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

237

 1.  

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

240

 1.  

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

243

 1.  

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

246

 1.  

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

248

 1.  

Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

251

 1.  

Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

253

 1.  

Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

255

 1.  

Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện

257

 1.  

Thủ tục giải thể trường tiểu học

259

 1.  

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

261

 1.  

Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

263

 1.  

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

265

 1.  

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

267

 1.  

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

270

 1.  

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

272

 1.  

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

275

 1.  

Thủ tục tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

277

 1.  

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

279

 1.  

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ

281

 1.  

Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

284

 1.  

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

286

 1.  

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

288

 1.  

Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

290

 1.  

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

291

XIII

LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 1.  

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

300

 1.  

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

303